มาตรฐานการควบคุมมลพิษการเปิดเหมืองถ่านหิน

เจ้าของโครงการจะมีแนวปฏิบัติในการขุดที่ดีและมาตรฐานการควบคุมมลพิษการเปิดเหมืองถ่านหินในป่าจะทำให้การทำลายป่าเกิดขึ้นแน่นอนและจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ กิจกรรมการขุดจะช่วยเพิ่มมลพิษทางอากาศในพื้นที่ที่ได้รับหมอกควันตามฤดูกาล ฝุ่นและไอเสียจากเครื่องจักรในการทำเหมืองจะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงและหากเหมืองอยู่บนภูเขาสูง

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศจะกว้างขึ้น มลพิษทางอากาศจากการขุดถ่านหินจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้คนมากกว่าควันไฟป่าเพราะมันมีสารพิษหลายอย่างที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างรุนแรง นอกจากนี้การสกัดและการเผาไหม้ของถ่านหินจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมากสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทำให้เกิดอันตรายต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คน